پیوند نوین

پیوند نوین

مجتمع آموزشی " پیوند نوین " در سال 1380 با مدیریت خانم افسانه دهنور به طور تخصصی در زمینه آشپزی و شیرینی پزی افتتاح شد .این مجتمع در ابتدای راه به بانوان محترم اختصاص داشت اما با گذر زمان و با توجه به استقبال بی نظیر و درخواست های مکرر آقایان ، خانم دهنور شروع به کار مجتمع آموزشی پیوند نوین برای آموزش آقایان را در دستور کار خود قرار دادو در سال 1381 این امر تحقق یافت . این امر باعث شد تا بسیاری از هنرجویان در حرفه آشپزی و شیرینی پزی جذب نیروی کار شوند .

نمایش پروژه

مجتمع آموزشی ” پیوند نوین ” در سال 1380 با مدیریت خانم افسانه دهنور به طور تخصصی در زمینه آشپزی و شیرینی پزی افتتاح شد .این مجتمع در ابتدای راه به بانوان محترم اختصاص داشت اما با گذر زمان و با توجه به استقبال بی نظیر و درخواست های مکرر آقایان ، خانم دهنور شروع به کار مجتمع آموزشی پیوند نوین برای آموزش آقایان را در دستور کار خود قرار دادو در سال 1381 این امر تحقق یافت . این امر باعث شد تا بسیاری از هنرجویان در حرفه آشپزی و شیرینی پزی جذب نیروی کار شوند .

More Case Studies

بیوتیک
زن خوب
لبخند شیرین
لبزکالا
فاپول
پزشکان برتر
کاپول: کوپن و کد تخفیف